Điều khoản sử dụng

Từ chối bảo đảm
Công Ty TNHH Ri Ta Võ và các công ty thành viên không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại trong quá trình bạn truy cập đến trang web, hoặc không thể truy cập đến trang web. Công Ty TNHH Ri Ta Võ có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của trang web hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Công Ty TNHH Ri Ta Võ hoặc các công ty thành viên không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình thay đổi, sửa chữa nội dung hoặc do không thể sử dụng trang web này.

Tính sẵn có của các sản phầm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ trên trang web này có thể không sẵn có để mua ở khu vực hoặc địa phương của bạn. Bạn nên kiểm tra văn phòng đại điện của Công Ty TNHH Ri Ta Võ. tại địa phương để biết các sản phẩm và dịch vụ cụ thể có sẵn ở khu vực bạn sinh sống hay không.

Tài nguyên truyền dẫn

Công Ty TNHH Ri Ta Võ không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ trang web sẽ được bạn nhận hoặc được Công Ty TNHH Ri Ta Võ nhận. Công Ty TNHH Ri Ta Võ không đảm bảo về an toàn bí mật thông tin của e-mails trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.

Các điều kiện và điều khoản chung

Dù Công Ty TNHH Ri Ta Võ luôn nỗ lực cung cấp những thông tin chính xác và cập nhật trên trang Web, Công Ty TNHH Ri Ta Võ không đảm bảo về tính chính xác của thông tin vào thời điểm bạn tiếp nhận thông tin. Công Ty TNHH Ri Ta Võ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung trên trang Web.

Việc bạn duyệt xem trang Web đồng nghĩa với việc bạn tự chịu rủi ro. Công Ty TNHH Ri Ta Võ hay bất kỳ bên nào khác tham gia vào việc tạo lập, xây dựng hay truyền đạt trang Web không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, hệ quả, gián tiếp, hay mang tính trừng phạt nào phát sinh do bạn truy cập hoặc sử dụng trang Web. KHÔNG HẠN CHẾ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÃ NÊU, MỌI THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB MÀ BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP KHÔNG ĐƯỢC BẢO LÃNH DƯỚI BẤT KỲ DẠNG NÀO, DÙ NGỤ Ý HAY HIỂN MINH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG BẢO LÃNH NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG XÂM PHẠM. Công Ty TNHH Ri Ta Võ không chịu bất kỳ trách nhiệm  nào và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, hoặc do virus gây ra đối với thiết bị máy tính của bạn hoặc tài sản khác có liên quan đến việc bạn truy cập, sử dụng hoặc xem trang Web hoặc do bạn tải xuống bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh từ trang Web.