Các sản phẩm
  • Goods

    Đầu côn

    BlackKnights 300 μl và 1100 μl là đầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các máy xét nghiệm ELISA tự động hoàn toàn. Black Knights có thể hút được các thể tích nhỏ nhất và không gây nhiễm chéo. Lớp trong đầu côn có phủ tỉnh điện giúp nhận biết mức chất lỏng. Vì thế, đầu côn chỉ nhúng vào chất lỏng đủ sâu để hút lượng chất lỏng cần thiết.